Efficiency increase of evaporative cooling systems

Efficiency increase of evaporative cooling systems

Radchenko N. I., Zakharov Yu. V.