Shenderyuk V. I.

Fatykhov Yu. A., Erlikhman V.N., Titova I.M., Baydalinova L.S., Semenov B. N., Shenderyuk V. I., Andreev M. P., Kiselev V. I., Mezenova O. Ya., Klyuchko N. Yu. History and development of food technologies at the Kaliningrad Division of the IAR

The article was published in issue 1 of 2013

Shenderyuk V. I., Alshevsky D. L., Panina M. N., Kabanova O. V. Influence of pickle components and splitting method on maturation of light-salted herring during cold storage

The article was published in issue 3 of 2001