Pankratova (Yatsuk) K. A.

Work place:

LLC «Fabrika vkusa»

Nesvyashchenko S. S., Volchenko V. I., Grokhovsky V. A., Temirzhanova (Shveikina) K. S., Gorbonos (Petrova) M. O., Pankratova (Yatsuk) K. A. Cod liver and its fat in multicomponent food technology

The article was published in issue 1 of 2015