Proshin S. I.

Malyshev A.A., Mamchenko V.O., Mizin V. , Potanina A. V., Devyatov T. , Proshin S. I. Promising types of evaporators for refrigerating machines

The article was published in issue 2 of 2013