Chizhmakova V. Yu.

Work place:

Национальный исследовательский университет МЭИ

E-mail: 3285509@inbox.ru

Ochkov V. F., Ochkov A. V., Orlov K. A., Znamensky V. E., Chizhmakova V. Yu., Voloshchuk V. A. “Cloud” service identifying properties of working substances for refrigeration units

The article was published in issue 2 of 2013