Zhukovets E. V.

Zhukovets E. V., Burlev M. Ya., Ilyukhin V. V. Electric wind aerodynamics control

The article was published in issue 3 of 2012