The content of issue 1 (46)

Section.Dedicated to the 20th anniversary of the IAR

3
5
7
8
10
13
Fatykhov Yu. A., Erlikhman V.N., Titova I.M., Baydalinova L.S., Semenov B. N., Shenderyuk V. I., Andreev M. P., Kiselev V. I., Mezenova O. Ya., Klyuchko N. Yu. History and development of food technologies at the Kaliningrad Division of the IAR
15
19
23
Kolodyazna V.S., Kiprushkina E.I., Baranenko D.A., Rumyantseva O.N, Shestopalova I.A. Food security and refrigerating technology
24
Butorina A.V. , Arkharov A.M., Matveev V.A. , Smorodin A. I., Borzenko E.I., Nesterov S.B. Mikhail Lomonosov about the nature of heat and cold
29

Section.Refrigeration: technique and technologies

Kalnyn I. M. , Marinyuk B. T., Krysanov K. S. Vacuum vaporizer refrigerating systems
34
39
Suhih A. A., Antanenkova I. S. Thermodynamic efficiency of heat pump systems
43
Ivolgin D. A. , Smolyaninov A. B. , Bagautdinov Sh. M. , Korovina K. V., Trukshin I. S., Kozlov O. S. Modern IT monitoring systems for cryogenic storage of biomaterial in an umbilical blood bank
48
51
57