Rykov S.A.

Rykov S.V. , Kudryavtseva I.V. , Rykov V.A., Rykov S.A., Koniaev Dmitry V. Analysis of methods for describing carbon dioxide thermodynamic surface

The article was published in issue 2 of 2023

Rykov S.V. , Kudryavtseva I.V. , Rykov V.A., Popov Petr V., Solomichev Roman I., Rykov S.A. Описание термодинамической поверхности аргона в рамках теории ренормгруппы для асимметричной модели

The article was published in issue 3 of 2023