Andreev M. P.

Fatykhov Yu. A., Erlikhman V.N., Titova I.M., Baydalinova L.S., Semenov B. N., Shenderyuk V. I., Andreev M. P., Kiselev V. I., Mezenova O. Ya., Klyuchko N. Yu. History and development of food technologies at the Kaliningrad Division of the IAR

The article was published in issue 1 of 2013