Kalnyn I. M.

Kalnyn I. M. , Marinyuk B. T., Krysanov K. S. Vacuum vaporizer refrigerating systems

The article was published in issue 1 of 2013

Kalnyn I. M. , Zhernakov A. C., Pustovalov S. B. A physical model of heat pump desalters

The article was published in issue 2 of 2010