Krasnov V. Ya.

Borzenko E.I., Krasnov V. Ya., Kosachevsky V. A. Thermo-induced variation of pressure in cryogenic systems

The article was published in issue 4 of 2014