The content of issue 4 (45)

Section.Refrigeration: technique and technologies

3
Kletsky A. V., Mitropov V.V. Second virial coefficient of methane
12
Venger K. P., Feskov O. A., Nosov M. G., Giltsov I. B. Nitrogen cold supply system with a vortex tube for a tunnel fast-freezing unit
15
18
21
Rykov A.V., Kudryavtseva I.V., Rykov V.A. Asymmetric scaling equation of state for the R23 refrigerant
26
Byanov O. N., Neverov E. N., Petrov I. S. Researching operation modes of a cryogenic fish freezer
29
33
Gainyllin R. F., Vlasov E. M., Fedyaev V. L. Efficiency of spray cooling towers
35
Aleksandr Yu. Baranov, Malysheva T. A., Anna Savelyeva, Sidorova A. Yu. Choosing the pattern of whole body cryotherapy
40
Arefiev K. M., Mulev Yu. V., Belyaeva O. V., Zayats T. A. Dielectric permittivity of ammonia used as a working substance of refrigerating plants
45
Koshelev V. L., Eideyus A. I., Nikishin M. Yu. Calculation of capillary tubes using dimensionless equations
50
Lev P. Bulat, Irina A. Nefedova Nonlinear thermoelectric phenomena
54
57
61
Baranov I.V., Paleshko V O, Ivashko(Mikheyeva) E. Yu. Dynamic methods for studying water-containing materials
67