Kiselev V. I.

Fatykhov Yu. A., Erlikhman V.N., Titova I.M., Baydalinova L.S., Semenov B. N., Shenderyuk V. I., Andreev M. P., Kiselev V. I., Mezenova O. Ya., Klyuchko N. Yu. History and development of food technologies at the Kaliningrad Division of the IAR

The article was published in issue 1 of 2013

Anohina O. N., Semenov B. N., Kiselev V. I., Odintsov A. В., Martynova E. T. Microbiological evaluation of quality of slightly frozen fish

The article was published in issue 3 of 2002